Projekt: Jag var ansvarig för att utveckla och leverera en investerarpitch med syftet att attrahera kapital till ett entreprenörsdrivet bolag.

Bakgrund: Företaget hade en existerande presentation, men den krävde en mer strategisk och affärsmässig framtoning för att effektivt nå potentiella investerare.

Genomförande: Genom en omfattande analys av den befintliga presentationen identifierade jag kritiska områden för förbättring. Därefter omarbetade och uppdaterade jag presentationen, med inriktning på en starkare och mer övertygande storyline. Jag integrerade också nya slides för att specifikt belysa företagets affärsmodell och marknadsposition.

Värt att nämna: Specifik fokus lades på att tydliggöra affärsmodellen, marknadsanalysen, tidsplanen och investeringserbjudandet, allt för att stärka presentationens affärsmässiga impact.

Aktörer: Uppdraget initierades av företagets huvudsakliga externa ägare, ett investmentbolag. Jag arbetade i nära samarbete med dem och företagets entreprenör, som gav det slutliga godkännandet.

Arbetssätt: Jag använde mig av PowerPoint som verktyg och använde ett ikonbibliotek och Google Fonts för att höja den visuella kvaliteten. Element från företagets tidigare presentation inkluderades för att bevara dess unika identitet.

Projektmedel: Vi avtalade om en fast kostnad för projektet, vilket skapade en tydlig ekonomisk ram för alla inblandade.

Resultat: Ett komplett och affärsmässigt fokuserat presentationsmaterial levererades i form av en PowerPoint-presentation och en PDF-version, båda avsedda att optimera företagets kapitalanskaffningsprocess.