Utveckling av internationellt affärsprojekt

Som affärsutvecklare bidrog jag till utformningen av ett dokument för affärsutveckling, inriktat på internationaliseringen av ett företags verksamhet mot en specifik geografisk marknad. Mitt arbete innefattade omfattande research, omvärldsanalys och planering. Jag...

Produktion av informationsmemorandum för företrädesemission

Som producent var jag ansvarig för att skapa ett informationsmemorandum i Word-format för en företrädesemission till ett börsbolag. Dokumentet, som var av regulatorisk karaktär, innehöll detaljerad information om emissionen och bolaget. Det utformades för att...

Rådgivare

I en rådgivande funktion var jag ansvarig för att ge strategisk vägledning och support till olika bransch- och bolagskluster inom ägarbolagen. Mina huvuduppgifter omfattade att leverera avgörande styrinformation och strategisk ledningsinformation, vilket underlättade...

Ledande befattningshavare på interimsbasis

Som ledande befattningshavare ansvarar jag för den löpande verksamheten genom interimsuppdrag, där jag styr och kontrollerar bolagens verksamheter. Mitt arbete omfattar projektledning, hantering av investeringsprocesser, verksamhetsanalys och affärsutveckling,...

Internetansvarig för digital utveckling

Mitt bidrag till utvecklingen av bolagets internetverksamhet spelade en avgörande roll för bolagets framsteg. Som en del av detta ansvar, fokuserade jag på kompetenshöjande och värdeskapande aktiviteter, som var i linje med styrelsens agenda och strategiska...